ALGEMENE VOORWAARDEN
1.Bij elke overeenkomst en facturatie zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en niet deze van de klant. Deze voowaarden zijn ter beschikking op onze website (www.varosan.be) in pdf en worden vooraf steeds overgemaakt aan de klant.
2. De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken.
Indien een voorschot wordt overeengekomen, kan de klant dit enkel aanrekenen op de laatste betalingsschijf.
Meerwerken worden pas uitgevoerd na akkoord/bevestiging van de opdracht door de klant en als de (eenheids)prijs is overeengekomen.
3. De door ons gedane offertes zijn steeds vrijblijvend en kunnen te allen tijde door ons, zonder voorbericht en zonder enig recht op schadevergoeding, gewijzigd worden. Indien er na het tot stand komen van de overeenkomst als gevolg van algemene marktomstandigheden buiten onze wil een prijsverhoging ontstaat, zijn wij gerechtigd de overeengekomen verkoopprijs evenredig te verhogen of de aangegane verbintenis te herzien. De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend. Niet naleving ervan schenkt de klant geen enkel verhaalrecht.
4. De klant dient er zorg voor te dragen dat vóór de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij dient tevens vooraf te zorgen voor afgifte van de sleutel als de werf gesloten is.
De werf dient door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien te worden van water en elektriciteit.
5. Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling.
De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.
De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt.
6. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie aan/op onze zetel.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden.
Te late uitvoering of levering van de werken en/of goederen kan geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding
7. Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven, dan dient de klant een schadevergoeding van 10% van het totaalbedrag der aanneming te betalen. Indien art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek *door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken. Als wij zelf het contract niet nakomen, is de klant gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als diegene die wij van hem/haar kunnen vragen indien hij/zij het contract niet nakomt.
*De opdrachtgever kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.
8. Alle onze facturen zijn contant betaalbaar, op onze maatschappelijke zetel of adres.
Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10 % per jaar tot datum effectieve betaling.
Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het totaalbedrag met een minimum van €125.
9. Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing en enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen zijn bevoegd.
10. Wij verzamelen en verwerken de persoons/bedrijfsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
11. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
De klant/leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. 
12. De klant/leverancier bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.


VAROSAN b.v.b.a.
Heidestraat 109 - 2590 Berlaar (Heikant)
T 03 482 10 32 - F 03 482 30 89 - info@varosan.be
BTW BE 0414.601.358 - Reg. nr. 414.601.358 02/15/1/1 - Erkenning categ. D8 - D16
www.varosan.be

mobirise.com best web maker